tisdag 3 juli 2012

Margreth Heirås företag tillhandahåller illegala för RUT- och ROT-uppdrag


Margreth Heirås företag tillhandahåller illegala för RUT- och ROT-uppdrag

Margreth Heirås
Margreth Heirås
ILLEGALA Regeringen och Miljöpartiet har i dagarna beslutat att den som uppehåller sig illegalt i Sverige ska få gratis sjukvård och låta sina barn gå i skolan. I detta och andra liknande politiska besluts grumliga undervegetation, där skillnanden mellan att befinna sig lagligt respektive olagligt i landet luckras upp, finns ett antal organisationer som på olika sätt underlättar de illegala invandrarnas vistelse i Sverige. En sådan är Arbetskooperativet ABIS, ett företag som ägs av bl.a. Margreth Heirås och som vid sidan av legitima asylsökande också låter illegala invandrare utföra RUT- och ROT-uppdrag, något som även med det förlåtande svenska regelverket är olagligt.
Förutom en synnerligen rudimentär Facebook-sida bedriver ABIS sin grumliga verksamhet med tämligen låg profil. I enartikel i vänstertidningen ETC från 2011 kan man dock läsa en del om organisationen. Av artikeln framgår bl.a. att en av initiativtagarna är Margreth “det handlar om baaaarn” Heirås som skämde ut sig i SVT Debatt för en tid sedan i en diskussion om de så kallade “ensamkommande flyktingbarnen”.
I artikeln berättar Heirås att ABIS anställer nyanlända asylsökande som annars riskerar att utnyttjas av oseriösa företagare. Problemet med resonemanget är bara att sedan etableringsreformen trädde i kraft 2010 har nyanlända som är inne i asylsystemet rätt att börja arbeta från dag ett i Sverige. Den som inte hittar ett arbete försörjs av staten via etableningsstödet de första två åren och därefter med försörjningsstöd (socialbidrag) av kommunen.
De enda invandrare i Sverige som riskerar att utnyttjas av oseriösa företagare (som för övrigt nästan alltid själva är invandrare) är de som uppehåller sig här illegalt, dvs de så kallade “gömda” som fått avslag på sin asylansökan i samtliga instanser, de så kallade “papperslösa” som aldrig ens brytt sig om att söka asyl i Sverige och sådana arbetskraftsinvandrare som tagit sig hit via skenanställningar och liknande arrangemang som regeingens och Miljöpartiets slarvigt hopkomna arbetskraftsinvandringsreform öppnat för.
Att starta ett företag i tjänstesektorn med särskilt syfte att ge legitimt asylsökande möjlighet att arbeta för sin försörjning i stället för att leva på bidrag från svenska skattebetalare är naturligtvis positivt. I ETC-artikeln kan man läsa att företaget tecknar kollektivavtal, betalar skatt och ser till att de anställda får skäliga löner och bra arbetsvillkor. Så långt är allt gott och väl.
Känner man till Margreth Heirås asylengagemang och läser det som sägs i artikeln om gömda och papperslösa väcks dock misstanken om att ABIS verksamhet också har en mer ljusskygg sida där man vid sidan av asylsökande också anlitar illegala invandrare. ABIS är enligt egen utsago en ideell organisation och menar kanske att man kan göra detta utan att göra sig skyldig till medhjälpsbrott mot utlänningslagen eftersom man inte erhåller någon ekonomisk vinning av det. Att anställa personer som inte har rätt att arbeta i Sverige och låta dem utföra ROT- och RUT-subventionerade uppdrag åt privatpersoner och företag torde dock ändå utgöra ett brott mot en lång rad lagar, föreskrifter och regler på den svenska arbetsmarknaden.
Hur förhåller det sig då i verkligheten? På ABIS Facebook-sida kan man läsa ett tack från Kerstin Lundgren i Lerum som är egenföretagare och driver något som heter Gröna Lundgrens Trädgårdsdesign. Så här skriver hon efter att ha brutit mot lagen och anlitat illegal aretskraft via ABIS:
Kerstin Lundgren tackar ABIS på Facebook
På Facebook hittar man också följande rop på hjälp från Julia Teglund i Göteborg:
Julia Teglund vädjar om hjälp för gömd på Facebook
Länk (som dock bara verkar fungera för den som är Facebook-medlem och har bjudits in till evenemanget)
När vi ringer det angivna telefonnumret under förevändning att ta företagets tjänster i anspråk svarar Renée Danielsson, en annan av eldsjälarna bakom ABIS. Vi berättar att vi har sett Julia Teglunds nödrop på Facebook men att vi är lite bekymrade över att det står “gömd behöver hjälp” som överskrift. Vi vill försäkra oss om att den person företaget skickar ut är inne i asylsystemet och har rätt att arbeta i Sverige.
Danielsson vill innan hon svarar först veta om vi känner Julia Teglund personligen. Det säger vi sanningsenligt att vi inte gör, vi har bara läst nödropet hon skrivit. Vi förklarar att vi vill ha en flyttstädning utförd i vår gamle fars bostadsrätt som ska säljas och att vi gärna bidrar till att invandrare får arbete men att vi hellre gör det schysst via ABIS än via någon av de otaliga svarta städfirmor som florerar på marknaden. Danielsson försäkrar oss då om att den person som ska utföra uppdraget är en riktig asylsökande och inte någon gömd eller papperslös.
Danielsson är dock en pratglad kvinna och efter en stunds konversation berättar hon att ABIS även använder sig av gömda och papperslösa men att man oftast inte skickar ut dessa tll företagets kunder. Kerstin Lundgrens tack till ABIS ovan antyder dock något annat. Vår teori är att man troligen bara skickar  gömda och papperslösa till kunder som man litar på, som själva är införstådda med och positiva till detta, så som Kerstin Lundgren uppenbarligen varit. Danielssons besked till oss hade förmodligen blivit ett annat om vi varit oärliga och uppgett att vi var nära vän med Julia Teglund och att vi gärna velat hjälpa en gömd eller papperslös.
Vi beslutar oss för att pröva vår hypotes. Vi skickar därför ett längre mejl till ABIS för att vinna deras förtroende:
Hej,
Jag mejlar i stället för att ringa för att det är lite sent och fredag kväll. Vi talades vid på telefon tidigare idag med anledning av att jag sett Julia Teglunds rop efter någon som ville anlita en “gömd” för uppdrag. Det gällde en flyttstädning och eventuellt lite reparationsjobb hos min far i Göteborg, vars bostadsrätt ska säljas pga att han är gammal och flyttar till serviceboende. Jag skulle tro att bara städningen med fönsterputsning osv tar en hel dag i anspråk, det är en rätt stor lägenhet och sedan kanske en halv arbetsdag till för reparationsarbeten också. Det är inga avancerade saker, lite hål som behöver spackas igen, en del saker som sitter löst och behöver skruvas fast och avskavd färg här och där som behöver bättras på.
Vid vår kontakt hade jag inte pratat med min far utan kände bara till hans uttryckliga önskemål om att inte anlita något svart städföretag. Jag tog då för givet att han inte heller ville att någon gömd eller papperslös utförde jobben och eftersom det stod “gömd” i överskriften till Julias efterlysning så ville jag höra mig för med er hur det var med den saken. Nu har jag dock talat med min far och han har, tvärtemot vad jag trodde, inga synpunkter alls på detta. Han säger att han inte bryr sig om ifall det är en arbetskraftsinvandrare, asylsökande, gömd eller papperslös som gör jobbet, bara det blir ordentligt gjort och uppdraget sker vitt mellan honom (via mig) och er på ABIS.
Så, du kanske bara kan ge mig lite allmän info på mejlen om den person det är fråga om – om han är äldre eller yngre, vilket land han kommer från och om han förstår engelska eller svenska någorlunda och om han eventuellt är i Sverige som gömd eller papperslös, så jag vet om vi ska vara lite diskreta. Jag hör i så fall av mig på telefon igen på måndag och vi kan komma överens om dag och pris osv. Jag kommer att åka ned till Göteborg för att ta hand om försäljningen av lägenheten och kommer att vara där från mitten på nästa vecka och cirka två veckor framåt. Det går i princip bra att städa lägenheten vilken dag som helst under den perioden.
Vänliga hälsningar,
Vi får följande svar:
Fin pappa du har! Vi skickar Nazmije och Xhevdet. Nazmije är gömd flykting från Kosovo, gift och har två barn. Xhevdet är också från Kosovo, asylsökande, med fru och fyra barn. Det var honom jag berättade om på telefon som arbetade för tio kronor i timmen när han var gömd flykting. Hör av dig med förslag på dagar. Din tidsberäkning verkar välbaserad.
Många hälsningar
Renée Danielsson/ABIS
I ett separat mejl får vi också veta att “både Nazmije och Xhevdet talar bra svenska“. Det innebär alltså att de har uppehållit sig illegalt i Sverige under lång tid. Xhevdet, som med största säkerhet är identisk med den “Besim” som omnämns i ETC-artikeln har, om man lägger ihop pusselbitarna, troligtvis sökt asyl i Sverige en gång tidigare, fått avslag, hållit sig undan som illegal i fyra år, vilket är preskriptionstiden för ett avslag, och nu sökt asyl på nytt.
Till saken hör att det kommer många asylsökande till Sverige från Kosovo, Serbien osv men att det inte finns några verkliga asylskäl att åberopa för personer från dessa länder. Det handlar så gott som uteslutande om ekonomiska migranter som vill söka sig ett bättre liv i ett annat land, något som man i sig kan ha förståelse för. Det får man dock i så fall göra genom reguljär migration, t ex som arbetskraftsinvandrare. Asylsystemet är inte till för sådant. Många hittar på fantasifulla historier för att ändå få asyl i Sverige och ibland går det vägen, som ett antal granskade ärenden rörande just personer från Kosovo på MigiLeaks visar. Ibland får man fel handläggare på Migrationsverket eller så är den historia man dukar upp alltför genomskinlig. Då går man under jorden och utför RUT- och ROT-uppdrag för ABIS räkning.
Julia Teglund som raggar kunder åt ABIS skriver också att hon arbetar för Rosengrenska Stiftelsen som drivs av kommunisten Henry Ascher och är en organisation främst för vårdpersonal som erbjuder illegala vård på olika underjordiska kliniker i Sverige. Stiftelsen har i sin tur ett nära samarbete med Röda Korset. Svenska Röda Korset har på senare år inte precis gjort sig känt för att stå över oegentligheter så att man har ett finger med också i sådan organiserad lagbrottsverksamhet som ABIS sysslar med är kanske inte alldeles förvånande men inte desto mindre oacceptabelt.
Som vi har sett finns det en politisk elit i Sverige som anser att vem som helst i världen ska ha samma rätt till svensk skattefinansierad välfärd som arbetande svenskar, vare sig de är här lagligt eller inte. Det finns också ett antal aktivist- och extremistgrupper som anser att svenska migrationsmyndigheters och -domstolars beslut inte behöver respekteras, som föredrar anarki framför lag och demokrati.
Troligtvis återspeglar ingen av dessa grupper de åsikter som svensken i gemen har i de här frågorna. På Avpixlat är vi övertygade om att vi företräder en majoritet av svenskarna – oavsett vad dessa har för syn på invandring i övrigt – när vi säger att utlänningslagen ska respekteras och att endast de som befinner sig lagligt i Sverige ska ha rätt till svensk skattefinansierad välfärd. Det innebär naturligtvis inte – som ett antal vulgärretoriker vill göra gällande – att vi vill låta dödssjuka vuxna och barn dö i drivor på gatorna. Alla ska ha rätt till akut vård, men när sådan har givits ska den som vistas illegalt i landet antingen in i det svenska asylsystemet för utredning eller – om så redan har skett – skickas tillbaka till sitt hemland. Det finns inte utrymme för någon gråzon på detta område i ett ordnat samhälle som det svenska.
Många svenskar törs inte säga sin mening i denna fråga eftersom den politiska eliten tillsammans med en rödgrön medienomenklatura har målat upp en falsk bild av dem som uppehåller sig illegalt i Sverige som några av världens mest utsatta människor. De har också demoniserat dem som ifrågasätter denna falska bild som inhumana och främlingsfientliga. På Avpixlat vill vi vara en röst åt dessa svenskar och kommer därför att fortsätta gräva i denna byk för att förhoppningsvis få igång en mer nyanserad debatt på området.
Fakta ABIS:
Postadress: Tangovägen 27, 42454 ANGERED
Mobil: 070-246 96 25
Orgnr: 769621-9257
Arcini, Britta Cecilia Carlsdotter (48 år) – 1963-08-04 Angered, styrelseledamot – aktiv i 1 bolag
Cornaglia, Norberto Daniel (57 år) – 1955-05-07 Göteborg, styrelseledamot – aktiv i 1 bolag
Danielsson, Solgerd Renée (63 år) – 1948-08-26 Angered, styrelseledamot – aktiv i 1 bolag
Gröndahl Heirås, Josefin Viktoria (24 år) – 1988-05-30 Göterborg, styrelseledamot – aktiv i 1 bolag
Heirås, Inger Margreth (63 år) – 1948-07-04 Angered, styrelseledamot – aktiv i 5 bolag

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar